Viziune Partidul România Mare

Perioada    2020-2024  va reprezenta o perioadă dificilă  pentru   România    din   perspectiva evoluției economice, sociale și politice, oportunitățile fiind condiționate de riscuri pe măsură. Din această perspectivă, politicile publice trebuie abordate cu responsabilitate  si numai în interes național. Viziunea  noastră  de politici  publice  pleacă de la premisa construirii unei societăți echilibrate, morale, etice, durabile și sustenabile, bazată pe echitate socială, în care să se regăsească toți cetățenii României.

Educație

Calitatea   resursei   umane  este  principala bogăție a României și trebuie tratată ca atare. Trebuie stopată migrarea românilor și inversarea evoluției acestui fenomen printr-o schimbare de paradigmă  a relației stat – cetățeni, statul având obligația de a elabora o strategie de dezvoltare asumată în concordantă cu așteptările și aspirațiile de evoluție ale cetățenilor săi. România are nevoie de românii ei. Pentru ca  educația   să reprezinte  un  factor  strategic   de dezvoltare, trebuie să fie finanțată, eficientizată, cu grad de accesibilitate ridicat, repartizată uniform geografic, urban și rural, cu un nivel de performanță profesor/elev/student ridicat și cu o infrastructură adecvată, adaptată nivelului de educație definit ca țintă. Partidul România Mare propune o schimbare de abordare și în educație: Educația nu se face pentru elite, elitele se dezvoltă dintr-o populație educată. Educaţia  este  un domeniu  de interes  major,  mereu  pe  agenda publică. Educaţia trebuie să fie captivantă, continuă și coerentă, având  rolul de a descoperi resursa internă a copiilor si tinerilor noștri și de a îi orienta către bucuria muncii prin performanță.

Captivantă  prin   relaționarea   cu   lumea   reală,   orientată   pe   „a   face”  pentru că  „ştii cum“ și „îți place ce faci”. Astfel apare motivarea  şi interesul  elevului/studentului   aflat în procesul  de învăţare.  Continuă, prin   păstrarea  atractivității  pe toată   durata  şcolarizării, de  la ciclul  primar  şi până  la finalizarea studiilor  superioare. Coerentă,  prin viziunea  care  să asume   un  mesaj   consistent  la  nivel   naţional,   să   asigure   o  abordare   integrată,  cu infrastructură bazată pe tehnologiile moderne  la toate nivelurile  de învăţământ și să aibă o abordare  de tip antreprenorial cu accent   pe  creativitate şi  inovare.  Nu  în  ultimul  rând, trebuie    să   stimuleze   şi   să   asigure    continuitatea   abordărilor   şi   prin    activităţile extracurriculare şi interdisciplinare relevante. O țintă importanță, în domeniul educației,  o reprezintă eliminarea abandonului școlar, un fenomen grav și răspândit în sistemul de educație din Romania.

Accesibilitatea sistemului de educație, repartizarea echilibrată a calității actului educațional, atât în mediul urban cât și mediul rural, îmbunătățirea performanțelor educaționale, abilităților și competențelor tuturor  copiilor  și tinerilor,   printr-o eficiență a actului educațional permanent monitorizată (prin teste naționale care permit evaluări parțiale ce pot aduce corecții sistemului înainte de evaluările finale, pe cicluri de educație) sunt  cheia  pentru dezvoltarea sustenabilă a României, prin  valorificarea potențialului fiecărui copil.

Dezvoltarea societăților din țările cu sisteme economice performante a arătat că printr-un sistem de învățământ performant se pot recupera decalajele economice într-un timp mai scurt.  Acest lucru nu se poate realiza fără dezvoltarea unui  capital  uman  înalt calificat, performant și eficient, capabil să se adapteze rapid la provocările determinate de evoluția economică și socială. Investind într-un sistem de educație durabil, sustenabil, performant și eficient investim, atât în sistemul economic prezent și viitor, precum și în cercetare  – inovare  – dezvoltare CDI, astfel încât vom transforma România într-un pol de competitivitate în zonă.

Sănătate

Alături de sistemul de educație, în viziunea Partidului România Mare, sistemul de  sănătate reprezintă un alt pilon de susținere a societății. Partidului România Mare consideră sistemul de sănătate un sistem vital care trebuie construit în jurul cetățeanului și pentru fiecare cetățean,  scopul final fiind ca serviciile  de sănătate  să fie de aceiași calitate și eficiență pentru fiecare cetățean.

Partidului România Mare  susține    construirea   a   8   spitale    regionale moderne și  a  unui  spital  republican, în  București, care  vor  fi organizate   ca  centre  de  urgență, excelență și  cercetare pentru  toate  specialitățile. În   plus, trebuie     asigurată    finanțarea  investițiilor   în   modernizarea   spitalelor    județene    și    a ambulatoriilor de specialitate, pentru  a asigura  condiții  optime  actului  medical  și pentru a asigura  accesul  cetățenilor la servicii  de sănătate de calitate la ei în județ.  Ca obiectiv  prioritar vedem  dotarea  localităților cu ambulanțe, în vederea  asigurării   transportului pacienților în condiții  optime  la unitățile  medicale.   Punem  accentul   pe un sistem de prevenție și de tratament inițial  de  calitate,   centrat în  jurul cabinetelor medicilor  de familii. Funcționarea eficientă a cabinetelor medicilor de familie presupune un program național de investii în dotarea acestora cu echipamentele necesare. Ministerului Sănătății îi va reveni rolul de monitorizare a stării de sănătate a populației ca principal parametru de evaluare a eficienței sistemului, a investițiilor și politicilor de sănătate aplicate. Partidul România Mare va propune un pachet de salarizare motivant pentru tot personalul medical, nu atât pentru a opri exodul medicilor cât pentru a motiva întoarcerea medicilor români din străinătate în sistemul de sănătate din Romania. Partidul România Mare consideră că înființarea unor centre de cercetare puternice în domeniul medical este o țintă asumată. De asemenea eliminarea infecțiilor nozocomiale este obligatorie pentru asigurarea unui sistem de sănătate de calitate. O atenție deosebită se va acorda dezvoltării Institutului de Cercetare Cantacuzino atât din punct de vedere al dotărilor cu echipamente de ultimă tehnologie și cu resursă umană de cercetare de cel mai înalt nivel cât și din punct de vedere motivațional (salarizare la nivelul UE) pentru a atrage cei mai buni cercetători din domeniul medical.

Economie

Un  alt  segment important   al  modelului de  dezvoltare propus îl  reprezintă dezvoltarea durabilă și sustenabilă a economiei, garanție a îndeplinirii obligațiilor fiscale asumate și  stimulării creării  de  locuri  de  muncă  bine  plătite.  Partidul România Mare va  încuraja   capitalul românesc,  ca o componentă strategică de dezvoltare.  În același   timp  va aplica o politică economică, printr-o strategie adecvată,  de  atragere  a  investițiilor străine directe   mai  ales  în  sectoarele economice deficitare în România.   Considerăm că România trebuie  să  investească masiv  în  infrastructură,  în  fabrici   noi  și în resursa umană. Nu  mai  putem  doar  să vindem  ce produc  alții. Ne trebuie  capacități  de producție  noi și aici, pe lângă investițiile private. Credem   că   și  statul  poate  juca  un  rol  prin  Fondul   Suveran   de  Investiții   și Dezvoltare  și  schema   de   start-up   propusă,   prin   investiţii   în  industria   de   apărare, energie,  tehnologia informației, industrie alimentară și altele.

În domeniul  politicilor economice, obiectivul strategic  îl constituie implementarea unui  alt model   de   politică   industrială,  care   să  genereze   creșterea   economică  inteligentă  a României.

România nu mai poate accepta decât o singură filozofie economică: Companiile care fac profit în Romania au obligația de a investi în România și de a contribui la dezvoltarea economică a României. Companiile care nu declară profit în România, care îl transferă în alte țări, care nu contribuie la Bugetul României, decât prin taxele aferente salarizării resursei umane, vor fi monitorizate și vor suporta impozite suplimentare raportate la cifra de afaceri. România trebuie tratată ca un partener economic. Înainte de a contribui la bunăstarea altor țări trebuie să ne preocupam de bunăstarea noastră. Statul român trebuie să fie un jucător economic eficient pe zonele economice strategice, iar acolo unde nu este, are obligația să fie un generator de reguli și un arbitru pe piața economică, în interesul dezvoltării României.

Este  prioritar  ca România  să schimbe modelul  bazat  pe forță  de  muncă  slab  calificată  și industrii  cu grad  redus  de  prelucrare către industrii inovative, energie și industrii ecologice cu forță de muncă calificată, cu venituri corespunzătoare. Politica economică activă trebuie bazată pe subvenții condiționate  de  indicatori   de  performanţă, abordare   policentrică,  concentrare   pe clusterele  de   competitivitate, dar mai ales pe analiza contribuției sectoarelor economice la PIB-ul României.  Specializarea  producției  pe   industrii    cu   intensitate tehnologică  ridicată   va  fi  de  natură   să  genereze   câștiguri   de  competitivitate  și  să reducă  dependența exporturilor românești de câteva  ramuri  industriale. Pilonii   principali ai   politicii   de   reindustrializare  națională   sunt:   cercetare –  dezvoltare –   inovare, dezvoltarea  spiritului   antreprenorial  pentru   dinamizarea  pieței  naționale,  accesul   la finanțare   și  la  piețele   de  capital,   promovarea  investițiilor  ca  factor   de  dezvoltare economică,  stimularea  accesării   fondurilor  europene.  Statul   se  va   implica  activ,  în principal prin instituirea pârghiilor necesare de dezvoltare, inclusiv  constituirea de  fonduri de  investiții  și  prin  demararea de  proiecte  de  investiții   publice  cu impact  semnificativ în  regim   greenfield  sau  brownfield,  acordarea  de   facilități   pentru  investiții   private, indiferent de natura capitalului social (autohton  sau străin). În același timp vom analiza dacă politicile din domeniul agriculturii, zootehnii sunt cele mai adecvate și servesc intereselor României și românilor.

Partidul România Mare consideră că aceste politici trebuie revizuite în interesul național. Sistemul economic privit în ansamblul său este pilonul principal pe care trebuie construit PIB-ul României, pe baza căruia să se vor construi politicile din sănătate, educație, …